Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Thirtyeight BV. Thirtyeight BV is ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Rotterdam (Nederland) onder nummer 302 67 542. Thirtyeight BV biedt haar producten aan via één of meerdere webshops. Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Thirtyeight BV is aanvaard.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'koper' wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een kapsalon drijft, en een bestelling plaatst bij Koper tot het leveren van Malibu C of Framar producten.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Thirtyeight BV
Vestigingsadres:
Statutair gevestigd te Capelle a/d IJssel
KvK nr (Rotterdam) 302 67 542
BTW nr NL8211 033 50B01

Bezoekadres:
Beestenmarkt 48
2611 GC  Delft
info@38branding.nl
Openingstijden: ma-vr 9.00 - 17.00 uur

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen, via haar webshops uitgebracht door Thirtyeight BV, kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.

3.2 Thirtyeight BV geeft op haar websites een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Thirtyeight BV daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden Thirtyeight BV niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

3.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper via de website een bestelling heeft geplaatst en Thirtyeight BV deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een electronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.

3.4 Een koper die een bestelling heeft geplaatst bij Thirtyeight BV heeft verklaard een professionele kapsalon te zijn, en als zodanig ingeschreven te staan bij de kamer van koophandel. Een koper mag geen groothandel of consument zijn. Elke koper heeft verder verklaard de producten uitsluitend te zullen gebruiken in de eigen kapsalon of te verkopen aan haar klanten in haar kapsalon. Thirtyeight BV is gerechtigd op elk moment te controleren of koper de gegevens naar waarheid heeft ingevuld en voor genoemd dat doel gebruikt. Als na controle blijkt dat dit niet het geval is, dan is Thirtyeight BV gerechtigd de bestelling te annuleren. Thirtyeight BV zal dan de door koper betaalde bedragen restitueren, onder aftrek van door Thirtyeight BV gemaakte kosten.

Artikel 4: Levering en verzending

4.1 De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk (streeftermijn binnen 7 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens Thirtyeight BV bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst door Thirtyeight BV aan koper gerestitueerd.

4.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Thirtyeight BV niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 5. Herroepingsrecht en verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

5.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk schriftelijk plaats te vinden .

5.2 In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan Thirtyeight BV heeft kenbaar gemaakt.

5.3 Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.

5.4 Thirtyeight BV vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten die door Thirtyeight in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping meldt. Tenzij Thirtyeight BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag gewacht worden met terugbetaling tot het product is ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.5 Thirtyeight BV gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kostenloos voor de klant.

5.6 Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Thirtyeight BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.

6.2 Alle door Thirtyeight BV genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.3 De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven.

Artikel 7. Betaling

7.1 De door Thirtyeight BV geleverde artikelen dienen direct te worden betaald middels Ideal.

Artikel 8. Reclames en klachten

8.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd schriftelijk reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Thirtyeight BV in behandeling zal worden genomen.

8.2 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 8 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering door Thirtyeight BV.

8.3 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten ter zake verwerkt.

Artikel 9. Garantie

9.1 Op de door Thirtyeight BV geleverde artikelen is uitsluitend een garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.

9.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik dan wel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 10. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derden

10.1 Thirtyeight BV is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.

10.2 Thirtyeight BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

10.3 Thirtyeight BV is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 11. Overmacht 

11.1 Indien Thirtyeight BV niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen ten gevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.

11.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/ toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De door Thirtyeight BV geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Thirtyeight BV verschuldigde - rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen - niet heeft voldaan.

12.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Thirtyeight BV te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 13. Insolventie

13.1 Zowel Thirtyeight BV als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 14. Persoonsgegevens en cookies

14.1 De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door Thirtyeight BV worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en de door haar opgestelde en op de website vermelde privacy- en cookie verklaring.

Artikel 15. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Thirtyeight BV gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.

15.2 Op alle overeenkomsten met Thirtyeight BV is Nederlands recht van toepassing.